Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Oprørere > Bondeoprørere > Cornelius Petersen

Cornelius Petersen


Sønderjyllands revolutionære fortid

I 1920'ernes Sønderjylland kæmpede Selvstyreforbundet for uafhængighed fra de københavnske røverkaptajner. Målet var et væbnet optog til København, hvor man ville kræve sønderjysk selvstændighed.

Af Lasse Olesen


Normalt fremstilles Danmarks fortid som historien om et homogent folkefærd, der ganske vist har været under angreb udefra og oplevet at blive splittet, men hver gang er det lykkedes det danske sammenhold at genforene alle i moder Danmark. Siden Grevens fejde har en dansk borgerkrig været en lige så fjern tanke som en kænguru i Rold Skov. I 1920’ernes Sønderjylland var der dog en bevægelse, der ville det anderledes. Her følger historien om Cornelius Petersens selvstyreforbund, der planlagde at kuppe de københavnske tyranner ved en væbnet march over bælterne.

Efter første verdenskrig afholdtes der folkeafstemninger i hele Slesvig, der skulle afgøre, hvilke områder der skulle blive danske igen og hvilke, der skulle forblive tyske. Fremgangsmåden fremhæves ofte som eksemplarisk konfliktløsning, men det var langt fra alle, der var tilfredse. De sønderjyske bønder skulle efter genforeningen døje med bl.a. den aktive danske pengepolitik og de høje skatter, og fra 1926 til 1927 næsten fordobledes antallet af tvangsauktioner fra 100 til 178.

Der var en stærkt stigende utilfredshed med det danske styre, og i januar 1926 udkom for første gang bladet Bondens Selvstyre. Bagmanden var friseren Cornelius Petersen, og han agiterede med store ord for, at Sønderjylland skulle løsrive sig fra Danmark og blive selvstændigt. Hellere i dag end i morgen. På efterfølgende møder etableredes selvstyrebevægelsen, som ved folketingsvalget i 1926 fik 3,2% af de samlede sønderjyske stemmer, mens Løgumkloster landsogn var topscoreren med 23,5%. Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men det er et imponerende og interessant resultat for en radikal bevægelse, som historikere kalder ”højreanarkistisk”.

Ideologien
Selvstyrebevægelsens mål var naturligvis at løsrive Sønderjylland, men ikke blot for at erstatte Københavnske tyranner med lokale ditto. Nej, ifølge Cornelius Petersen havde parlamentarismen spillet fallit under krigen og med inflationstidens pengesvindel, og den byggede på folkebedrag og folkeudplyndring. Demokratiet var 150 mands enevælde, og partierne arbejdede udelukkende for forskellige interessegrupper. Parlamentarikernes forlængede arm var embedsmændene, som var uproduktive: ”Vort land bliver båret af den rolige, flittige mand, som med sin familie arbejder dygtigt og med omhu i sit hverv, det være sig bonde, købmand eller håndværker. Den af centralstyret garanterede bærer ikke landet, i sin helhed optærer han den andens fortjeneste og mere til,” skrev Cornelius i Bondens Selvstyre. Også skolelærerne var upopulære i selvstyrebevægelsen, da de indoktrinerede børnene med centralstyrets visdom.

Sønderjylland burde i stedet vende tilbage til en styreform, der mindede om den danske i middelalderen, før Oldenborgerne fik magten, mente Cornelius Petersen. Dvs. statsmagten skulle begrænses til kongedømme, udenrigstjeneste, politi, militær, retsvæsen og veje, og det skulle finansieres med jordskatter. Kun større gårdmænd havde sin egen stemme til valg, de mindre måtte gå sammen om en og lejerne havde ingen (til gengæld havde de jo ingenting at betale skat af). Denne indretnings formål må have været at undgå, at snyltere stemte sig til andres ejendom, som vi i dag oplever det i en grad, som Cornelius næppe forestillede sig i sine værste mareridt. Lovgivningen skulle tage udgangspunkt i Jyske Lov og dermed ikke omfatte meget mere end det som ansås som nødvendigt for at etablere ejendomsretten og retssikkerheden.

Bondeværn
Selvstyrebevægelsen begrænsede sig ikke til at stille op til valg. Tværtimod foregik størstedelen af frihedskampen med udenomsparlamentariske midler. Der etableredes således et bondeværn, hvis formålsparagraf lød: ”Bondeværnet har en militær organisation. Bondeværnet forsvarer sit hjem og sine venners hjem mod angreb, fra hvilken side de end måtte komme, og mod angreb på den personlige frihed og ejendomsret såvel som mod alle samfundsopløsende elementer.” Værnet havde 278 medlemmer, som forlød at være bevæbnet med bl.a. maskingeværer.

Senere arbejdede selvstyrebevægelsen for oprettelsen af D.s.B – Den slesvigske Brigade: ”Værnets arbejde vil i første omgang være at skaffe et tilstrækkeligt antal medlemmer, derefter at skaffe våben og indhente alle de nødvendige oplysninger, som kræves for at gennemføre kuppet med held.” Planen var nemlig at marchere i samlet flok til København for at kræve selvstændighed, og inden man kunne blive medlem, skulle man svare på, om man var villig til at bruge magt for at opnå målet. Medlemslister blev opbevaret i udlandet, sandsynligvis for at undgå at statsmagten kunne optrævle brigaden.

Centralstyret slår igen
Bevægelsen havde nemlig bitre erfaringer fra oktober 1926, hvor løjtnant Quistgaard, løjtnant Højmark-Jensen og løjtnant Jørgensen blev arresteret for at være i færd med at planlægge et militært kup. De havde sendt breve til officerskollegaer, hvor de spurgte til, hvordan de ville forholde sig til et selvstyrebondeoptog til København, der skulle udføre et kup. De blev dog frifundet ved Søndre Landsret pga. manglende beviser.

Deres frontfigur Cornelius Petersen havde dog ikke været så heldig måneden forinden. Da statsminister Stauning deltog i et møde i Bov, kommenterede han på de mange tvangsauktioner, som hans egen aktive pengepolitik bar en stor del af skylden for: ”Ja, er der ejendomsbesiddere, der ikke kan bevare ejendommene, må der vel være andre, der kan drive jorden. Der er i øjeblikket 50.000 arbejdsløse.” I Bondens Selvstyre svarede Cornelius igen og mindede læserne om, hvordan kong Abel var blevet dræbt af nordfriserne og fastslog: ”Vi kommer til at gøre noget lignende. Vi har hørt: Man vil jage os fra gårde og sende os i døden. Over for vor familie og som kristne mennesker har vi den pligt, at sørge for vore nærmeste og at bekæmpe det onde. Vi tager altså kampen op, i denne kamp gives der ingen pardon: Enten skal røverkaptajnen dø, eller vi vil dø. Vi kunne straks have gjort det af med ham, havde vi været mandsstærke til stede. Mangen menneskeplager med stjerne og charge har fået kugle bagfra, uden at ”øvrigheden”s arm kunne nå hævneren, sådan kunne også Stauning have været nedtrampet af femhundrede bønder, uden at øvrigheden fik at vide, hvem der var hvem.” Han fortsætter dog: ”Kanske havde en sådan gerning ført til, at hæderlige mænd rask og grundigt fik røvervæsnet udryddet, men det kunne også have ført til, at de mange blinde og uvidende medløbere sluttede op om ”statsmagten” som ikke ”bærer sværdet forgæves” og dermed gav hele røversystemet en ny basis. Vi går derfor en anden vej. Først skal hele folket være klar over ondt og godt, styre eller udplyndring.” Højesteret idømte 10. marts 1927 Cornelius tre måneders fængsel eller en bøde på 2.000 kr. for ordene. Han var indstillet på at gå i fængsel, men hans tilhængere betalte bøden.

S.O.S-penge
Utilfredsheden med den ustabile danske pengepolitik fik dog selvstyrebevægelsen til at tage sagen i egen hånd. Med håb om at ”sprænge” den danske nationalbank tegnede redaktør på Folkets Røst Jens Lorenzen et udkast til udseendet på selvstyrebevægelsens egen valuta, S.O.S-pengesedlerne (Selvstyre Organisations Seddelbank). Bygmester Damkjær fra Øsby og Hans Hansen fra Lille Mommark rejste derefter til Hamborg og fik sedlerne trykt. Den 4. juni 1927 blev 7-8.000 S.O.S-kroner sat i omløb, hvor 1 S.O.S-krone var fastsat til 0,26 dollar. Det lykkedes ikke at sprænge nationalbanken, men sønderjyske butikker accepterede efter sigende gladelig den nye valuta som betalingsmiddel.

Selvstyrebevægelsen arrangerede med jævne mellemrum demonstrationer og møder, der tiltrak tusinder af mennesker, og Cornelius Petersen kom sågar i audiens hos kongen, hvor han forlangte sønderjysk selvstændighed. Kongen havde heller ikke dengang reel magt og måtte derfor henvise Cornelius til regeringen, men her fik han heller ikke succes. Ikke længe herefter blev Cornelius Petersen af uvisse årsager indlagt på det psykiatriske hospital i Augustenborg. Uden dens handlekraftige leder svandt selvstyrebevægelsen ind, dog fortsatte dagbladet Folkets Selvstyre indtil juni 1928. Da Cornelius kom ud, forholdte han sig rolig indtil sin død i 1935.

Måske var det en sammensværgelse fra centralstyrets side, der fik Cornelius erklæret psykisk syg, eller måske havde han reelle problemer. Det skal dog ikke afholde mig fra at udnævne ham til Sønderjyllands frihedshelt. Og som centralstyrets Holger Danske må Cornelius Petersens vilje og frihedselskende kampgejst snarligt genopstå, hvis ikke de københavnske tyranner lader os være i fred.

Bragt første gang på Liberator.dk

-----------

Cornelius Petersen (1882 – 1935) was een van de Friese strijders. Hij kwam van een vooraanstaande Friese familie in Eiderstedt, maar woonde het grootste deel van zijn leven in de streek tussen Rudbøl en Møgeltønder. Daar was hij eigenaar van een grote zogenoemde "haubarg" in Vesteranflod. Het was een typisch Friese boerderij, hoog op een terp gelegen in het lage en vlakke landschap van de marsgronden. De naam van zijn boerderij was ontleend aan een oude kerk, "Anæflyth", die bij een stormvloed verdween. De boerderij in Vesteranflod is helaas al lang geleden afgebrand en op die plaats is daarna een heel gewone boerderij herbouwd. Hij was één van de waarschijnlijk vele Friezen in Eiderstedt, die naar de Deens sprekende gebieden in het noorden verhuisden, omdat zij zich er niet mee konden verzoenen dat het schiereiland Eiderstedt 100% Duitstalig werd. Hij streefde een zelfstandig Friesland na, in een samenwerkingsverband met Denemarken. Hij was er van overtuigd, dat de droom van een vrij Friesland zo grotere mogelijkheden had om te worden gerealiseerd, dan in het grote alles dominerende Duitse keizerrijk. Cornelius Petersen werd één van de eerste toonaangevende pleitbezorgers voor een moderne Friese beweging, in samenwerking met Denemarken. Hij trok, geheel conform de gewoontes in de eerste decennia van de twintigste eeuw, met vlammende betogen in het Duits de aandacht met zijn Deensvriendelijke houding en werd een centrale figuur in de Friese strijd. In gesprekken en vele brochures rekende hij af met Duitse aanwezigheid en hun vreemde heerschappij in West-Sleeswijk. – Hij verkondigde dat de Duitsers zich de macht in het landsdeel ten onrechte hadden toegeëigend: - "De Holsteinse ridder dringt ons land binnen (Ahlefeldt, Reventlow, Pugowisch, enz.). Dominees en academici volgen hen en nestelen zich meer en meer in ons Deens en Fries sprekende volk en voeden het in vreemde geest op". Vooruitlopend op de stemming over de hereniging in 1920 spoorde Cornelius Petersen in geweldige toespraken de Friezen aan om op Denemarken te stemmen. Het was dan ook een grote teleurstelling voor hem, dat het resultaat een nieuwe nationale grens bij de Vidå was en de stemming in zone 3 werd afgelast. Hij gaf het echter niet op. In oktober 1920 vaardigde hij een geschrift uit: "Die friesische Bewegung" (De Friese beweging), waarin hij onder andere schreef: "Van buiten komt er geen Friese beweging; die kan alleen maar van de Friezen zelf komen. Als de scholen geen les in de Friese geschiedenis geven, dan mag de bevolking dat zelf doen en hij die zijn geboorteplaats kent, die mag de kennis daarover verder verbreiden". Dat was de aanleiding tot het ontstaan van een kleine, Deens georiënteerde, Friezenvereniging. Cornelius Petersen kreeg echter slechts een geringe in-vloed. Velen vonden zijn optreden te onbeheerst en te bezeten. Men verloor het vertrouwen in hem en langzamerhand verdween hij uit beeld. Daarmee was men echter niet klaar met Cornelius Petersen. Tijdens de landbouwcrisis aan het eind van de twintiger jaren van de vorige eeuw, die de boeren in het net herenigde Zuid Jutland zwaar trof, legde hij de schuld bij de regering in Kopenhagen. Hij beschuldigde de Deense regering ervan net zo onderdrukkend op te treden als de Duitse. Zoals de man was, wilde hij het onrecht, waar naar zijn mening sprake van was, bestrijden. Daarom richtte hij in 1925 de organisatie "Zelfbestuur van de Boeren" op, die zelfbestuur eiste voor het zuidwestelijke deel van Zuid Jutland. De beweging kan nauwelijks Fries worden genoemd, maar zijn Friese temperament en zelfstandigheidsdrang waren ongetwijfeld een wezenlijke energiebron bij zijn werk. Hij zette al zijn krachten, al zijn energie en vermoedelijk een groot deel van zijn vermogen, voor de zaak in. Zijn heetgebakerde temperament leverde hem in 1926 een boete van 2000 kronen op vanwege een artikel met een aanval op Staatsminister Thorvald Stauning. De Staatsminister had op een bijeenkomst in Bov, in Zuid-Jutland, vrij onverstandig gezegd, dat het niets zou betekenen, wanneer 50.000 boeren hun boerderij zouden moeten verlaten, omdat er 50.000 werklozen klaar stonden om hun eigendommen over te nemen. Deze ondoordachte uitspraken maakten Cornelius Petersen woedend. In zijn artikel vroeg hij zich af of Stauning nu een misdadiger of een premier was. Verder schreef hij dat de Deense staat door rovers werd geleid, die er op uit waren de boeren te plunderen – óf de zeeroverkapitein (Stauning) zou dood moeten gaan, óf het volk zou ten gronde gaan. Hij had goede mogelijkheden om zijn standpunten naar buiten te brengen, want hij was eigenaar van een drukkerij in Tønder en uitgever van het dagblad "Tondernsche Zeitung", dat hij in 1919 had verworven. Cornelius Petersen liet eigen bankbiljetten maken voor zijn zelfbestuurvereniging. Die werden 4 juni 1927 in omloop gebracht. De beweging ging uit van een stabiele valuta, gebaseerd op goud. De biljetten werden vermoedelijk in Hamburg gedrukt en ze werden uitgegeven door de zogenoemde S.O.S. - kas (Selvstyre Organisations Seddelbank) ("Geldcoupurebank van de zelfbestuursorganisatie"). Vandaag de dag zijn die bankbiljetten een geliefd verzamelobject. Pogingen om aanhangers in het lokale bestuur en zelfs in de Rijksdag verkozen te krijgen, mislukten. De bedachtzame bewoners in de streek rond Tønder vonden zijn voornemens waanzinnig en hij kreeg slechts een paar stemmen. Uiteindelijk maakten de autoriteiten een einde aan zijn lichtzinnige plannen en de rechtbank in Tønder gelastte hem zijn politieke activiteiten te stoppen. Uit teleurstelling meldde Cornelius Petersen zich aan bij de nazistische partij, maar hij was opgebrand en ziek en werd in een ziekenhuis voor geesteszieken opgenomen, waar hij stierf.
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login