Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > København-erklæringen

København-erklæringen


København-erklæringen

Bekendtgørelse angående det tyske mindretals almindelige rettigheder.

Stats- og udenrigsministeren har den 1. april 1955 på regeringens vegne overfor folketinget fremsat nedenstående erklæring om de almindelige rettigheder, der tilkommer personer tilhørende det tyske mindretal i de sønderjyske landsdele:

I ønsket om at fremme det fredelige samliv i befolkningen på begge sider af den dansk-tyske grænse og dermed tillige i almindelighed at fremme udviklingen af venskabelige forbindelser mellem kongeriget Danmark og forbundsrepublikken Tyskland og

under henvisning til artikel 14 i den europæiske konvention ifølge hvilken alle de i konventionen anerkendte rettigheder og friheder skal sikres enhver, således at ingen må underkastes forskelsbehandling på grund af sit tilhørsforhold til et nationalt mindretal

erklærer den kongelig danske regering til bekræftelse af de for dette mindretal allerede gældende retsgrundsætninger – således som de også har fundet udtryk i den erklæring, som den daværende danske statsminister Hans Hedtoft den 27. oktober 1949 afgav overfor repræsentanter for det tyske mindretal i Nordslesvig (det såkaldte Københavnsnotat) – følgende:

I.
Efter dansk ret – grundloven for kongeriget Danmark af 5. juni 1953 og anden lovgivning – nyder enhver statsborger og således også enhver, der tilhører det tyske mindretal uden hensyn til det af ham benyttede sprog, følgende rettigheder og friheder:
1. Den personlige friheds ukrænkelighed,
2. lighed for loven,
3. tros- og samvittighedsfrihed,
4. ytrings- og pressefrihed,
5. forsamlings- og foreningsfrihed,
6. ret til frit at vælge erhverv og arbejdssted,
7. boligens ukrænkelighed,
8. ret til frit at danne politiske partier,
9. lige adgang til enhver offentlig stilling efter evner, egnethed og faglige kvalifikationer, d.v.s. at der med hensyn til embedsmænd, funktionærer og arbejdere i offentlig tjeneste ikke må gøres forskel mellem personer, der tilhører det tyske mindretal, og andre statsborgere,
10. almindelig, umiddelbar, lige, fri og hemmelig valgret, der også gælder ved de kommunale valg,
11. ret til at påkalde domstolenes beskyttelse, hvis nogen anser sig for at være krænket i sin ret af myndighederne,
13. ret til ligelig behandling, hvorefter ingen må forfordeles eller begunstiges på grund af sin afstamning, sit sprog, sin herkomst eller sin politiske anskuelse

II.
Som en følge af disse retsprincipper fastslås hermed:
1. Bekendelsen til tysk nationalitet og tysk kultur er fri og må ikke af myndighederne bestrides eller efterprøves.
2. Personer, der tilhører det tyske mindretal og deres organisationer, må ikke hindres i, i tale og skrift at benytte det sprog de foretrækker. Anvendelse af det tyske sprog for domstolene og over for forvaltningsmyndighederne retter sig efter de herom i lovgivningen fastsatte forskrifter.
3, Almendannende skoler og folkehøjskoler (også faglige) samt børnehaver kan som følge af det i Danmark gældende princip om undervisningsfrihed oprettes af det tyske mindretal i henseende til lovene.
4, Da forholdstalsvalgmåden i henhold til kommunallovgivningen anvendes ved nedsættelse af udvalg i de kommunale råd, deltager repræsentanter for det tyske mindretal i udvalgsarbejdet i forhold til deres antal.
5. Den danske regering anbefaler, at der inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for radioens benyttelse tages rimeligt hensyn til det tyske mindretal.
6. Med hensyn til understøttelse og andre ydelser af offentlige midler, som tilstås efter frit skøn, vil der ikke blive gjort forskel mellem personer, der tilhører det tyske mindretal, og andre statsborgere.
7. Ved offentlige bekendtgørelser skal der tages rimeligt hensyn til det tyske mindretals dagblade.
8. Det tyske mindretals særlige interesse i at pleje sine religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med Tyskland anerkendes.

Folketinget har ved beslutning af 19. april 1955 givet denne erklæring sin tilslutning

Udenrigsministeriet, d. 7. juni 1955
H. C. Hansen

----------------------
Erklæringen er bl. a. fortolket i et brev til kommunerne i det tidligere sønderjyllands amt.


Alle kommunalbestyrelser i Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amtsråd

"Statsamtet Sønderjylland Dato: 1. oktober 2003
Kontor: 2.k.kt.
J.nr.: 2003-901-1

Orienteringsbrev vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland

I dag lever det tyske mindretal og det danske flertal fredeligt side om side i Sønderjylland. De problemer, der tidligere har eksisteret mellem grænselandets danske og tyske befolkningsgrupper, er således op gennem årene veget for gensidig respekt og et tættere samarbejde.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ønsker med dette brev at orientere generelt om visse særlige forhold, som offentlige myndigheder skal være opmærksomme på ved behandlingen af sager, der vedrører det tyske mindretal. Det vil f.eks. kunne være sager på skoleområdet eller daginstitutionsområdet, der særligt berører mindretallet.

Det tyske mindretals grundlæggende rettigheder er sikret gennem de almindelige bestemmelser i grundloven og anden lovgivning om lighed for loven, religions- og ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed m.v.

Ved de gensidige København-Bonn-erklæringer, der blev afgivet af den danske og tyske regering i 1955, blev der skabt et yderligere grundlag for de to mindretals almindelige rettigheder nord og syd for den dansk-tyske grænse.

København-erklæringen fastslår bl.a., at bekendelsen til tysk nationalitet og tysk kultur er fri og ikke af myndighederne må bestrides eller efterprøves. Tilsvarende fastslår Bonn-erklæringen, at bekendelsen til dansk nationalitet og dansk kultur er fri og ikke af myndighederne må bestrides eller efterprøves.

København-Bonn-erklæringerne sikrer, at mindretallene på begge sider af grænsen kan bevare deres identitet og deres sproglige og kulturelle egenart, og erklæringerne udgør således fortsat rammen om den nuværende fredelige sameksistens i det dansktyske grænseland.

Ud over København-Bonn-erklæringerne er også Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal (rammekonventionen) og Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (sprogpagten) af betydning i forhold til det tyske mindretal.

Såvel København-Bonn-erklæringerne som rammekonventionen og sprogpagten kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på www.im.dk under punktet EU og Internationalt. Her findes endvidere en pjece om sprogpagten, ligesom der er mulighed for at læse Danmarks første rapporter til Europarådet i henhold til sprogpagten og rammekonventionen. Det fremgår heraf bl.a., hvilke bestemmelser i sprogpagten Danmark har udpeget som gældende i forhold til mindretallet i Sønderjylland.

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets ønske med dette brev at være med til at sikre, at der ikke på grund af uopmærksomhed opstår misforståelser til skade for det gode forhold mellem de to befolkningsgrupper i Sønderjylland. Ministeriet håber derigennem
at kunne bidrage til at fremme en fortsat positiv udvikling af den gode ånd, der er i grænselandet, og som såvel det tyske mindretal som det danske flertal er bærere af.

Med venlig hilsen

Pernille Christensen
Kontorchef, sekretær for Kontaktudvalget for det tyske mindretal

-------


Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login