Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Kildetekster > Uwe Jens Lornsen

Uwe Jens Lornsen

Friseren Uwe Jens Lornsen havde som Embedsmand i det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli i Købehavn sammen med ligesindede yngre Kolleger drøftet slesvig-holstenske Forfatnings-planer. Julirevolutionen gav nu disse et Stød fremad, han søgte og fik Embedet som Landfoged paa sin Fødeø, Sild, og paa Vejen dertil opholdt han sig i Efteraaret 1830 nogen Tid i Kiel. Her satte han sig i Forbindelse med forsk., navnlig universitetsdannede Mænd, der delte hans Anskuelser om Ønskeligheden af en konstitutionel Forfatning for Slesvig og Holsten.

Han formulerede sine Ønsker i et lille Skrift "Om Forfatningssagen i Slesvig-Holsten", i hvilket der, samtidig med den slesvigholstenske
Konstitutions Indførelse, fordredes fuldstændig Adskillelse fra D. i admin. Henseende, saaledes at kun "Konge og Fjende" blev fælles. Skriftet
oplæstes i Kiel for en mindre Kreds af Meningsfæller, som var kaldt sammen fra forsk. Dele af Hertugdømmerne, og der blev truffet
Foranstaltninger til at udbrede det i 10000 Eksemplarer og til en fortsat Agitation for dets Grundsætninger. Bevægelsen afbrødes imidlertid
foreløbig ved Lornsen’s Fængsling 15. november og derefter flg. Domfældelse til Embedsfortabelse og et Aars Fæstningsstraf.

Ridderskabet protesterede mod de Lornsen’ske Ideer, samtidig med at det dog pegede hen paa Nødvendigheden af en Løsning af Forfatningsspørgsmålet, og de Kredse, der væsentlig havde været berørte af Lornsen’s Agitation, skræmmedes tilbage ved Frygten for at komme til at dele hans Skæbne. Ikke desto mindre var der nu i
Hertugdømmerne vakt en langt dyberegaaende Interesse for Forfatningsspørgsmaalet end tidligere. Det var nu for første Gang rejst paa demokratisk Grund og fik ikke mere Lov til at hvile. Lornsen selv
udvandrede efter udstaaet Straf og døde nogle Aar senere i Schweiz.

kilde: Salmonsens Konversationsleksikon 2. udg. bind V, s 723 (runeberg.org)

kilde: www.geschichte-s-h.de/vonabisz/uwe-jens-lornsen.htm

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login