Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Dokumenter > Sprogpagten

Sprogpagten

Den europ\E6iske sprogpagt

Vedtaget af Europar\E5det i 1992. Tr\E5dt i kraft i Danmark den 1. januar 2001.

Pr\E6ambel

Undertegnede medlemsstater af Europar\E5det,

som tager i betragtning, at Europar\E5dets form\E5l er at tilvejebringe en n\E6rmere forening mellem dets medlemmer, navnlig med henblik p\E5 at sikre og virkeligg\F8re de idealer og principper, som er deres f\E6lles arvelod;

som tager i betragtning, at beskyttelsen af Europas historiske regionale sprog eller mindretalssprog, hvoraf nogle er i fare for at forsvinde helt, bidrager til at opretholde og udvikle Europas kulturv\E6rdier og -traditioner;

som tager i betragtning, at retten til at bruge et regionalt sprog eller mindretalssprog privat og offentligt er en umistelig ret, der er i overensstemmelse med grunds\E6tningerne i De Forenede Nationers internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og i den \E5nd, hvori Europar\E5dets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder er skrevet;

som tager hensyn til det arbejde, der er udf\F8rt inden for rammerne af CSCE, herunder navnlig til Helsingfors-slutakten fra 1975 og dokumentet fra K\F8benhavn-m\F8det i 1990;

som understreger v\E6rdien af et interkulturelt og flersproget samfund og tager i betragtning, at foranstaltninger til at beskytte og fremme regionale sprog eller mindretalssprog ikke m\E5 ske p\E5 bekostning af de officielle sprog og behovet for at l\E6re dem;

som indser, at foranstaltninger til at beskytte og fremme regionale sprog eller mindretalssprog i Europas forskellige lande og regioner udg\F8r et vigtigt bidrag til opbygningen af et Europa, der er baseret p\E5 grunds\E6tningerne om demokrati og kulturel mangfoldighed inden for rammerne af national suver\E6nitet og territorial integritet;

som tager hensyn til de s\E6rlige forhold og historiske traditioner i de europ\E6iske staters forskellige regioner,

er blevet enige om f\F8lgende:

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne pagt g\E6lder f\F8lgende definitioner:

a \BBregionale sprog eller mindretalssprog\AB betyder sprog, som:

i traditionelt bruges inden for et n\E6rmere bestemt omr\E5de i en stat af den p\E5g\E6ldende stats egne statsborgere, som udg\F8r en gruppe, der i antal er mindre end resten af statens befolkning; og

ii er forskellige fra den p\E5g\E6ldende stats officielle sprog;

Udtrykket omfatter hverken dialekter af den p\E5g\E6ldende stats officielle sprog eller sprog, der tales af indvandrere;

b \BBomr\E5de, hvor det regionale sprog eller mindretalssproget bruges\AB betyder det geografiske omr\E5de, hvor det omtalte sprog er visse menneskers udtryksm\E5de og s\E5ledes berettiger til, at de i denne pagt indeholdte foranstaltninger til at beskytte og fremme sprog tages i anvendelse;

c \BBikke-omr\E5derelaterede sprog\AB betyder sprog, der bruges af statens egne statsborgere, og som er forskellige fra det eller de sprog, der bruges af resten af statens befolkning, men som - p\E5 trods af at det eller de p\E5g\E6ldende sprog traditionelt bruges inden for statens territorium - ikke kan identificeres med et bestemt omr\E5de inden for dette territorium.

Artikel 2

Forpligtelser

1 Hver part forpligter sig til at anvende bestemmelserne i afsnit II p\E5 alle de regionale sprog eller mindretalssprog, der tales inden for dens territorium, og som er omfattet af definitionen i artikel 1.

2 Med hensyn til hvert sprog, der er angivet p\E5 ratifikations-, accept- eller godkendelsestidspunktet i henhold til artikel 3, forpligter hver part sig til at anvende mindst 35 stykker eller punkter udvalgt blandt de i pagtens afsnit III indeholdte bestemmelser, herunder mindst tre udvalgt fra hver af artiklerne 8 og 12 og et fra hver af artiklerne 9, 10, 11 og 13.

Artikel 3

Praktiske forhold

1 Hver kontraherende stat skal i sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument angive ethvert regionalt sprog eller mindretalssprog - eller officielt sprog, s\E5fremt dette er mindre udbredt p\E5 hele eller dele af dens territorium - hvorp\E5 de i henhold til artikel 2, stk. 2, udvalgte stykker skal finde anvendelse.

2 Hver part kan p\E5 et senere tidspunkt meddele generalsekret\E6ren, at den godkender de forpligtelser, der udspringer af bestemmelserne i et eller flere af pagtens \F8vrige stykker, som ikke i forvejen er angivet i dens ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument, eller at den vil anvende n\E6rv\E6rende artikels stk. 1 p\E5 andre regionale sprog eller mindretalssprog eller p\E5 andre officielle sprog, som er mindre udbredte p\E5 hele eller dele af dens territorium.

3 De i stk. 2 omtalte forpligtelser skal anses for at udg\F8re en integrerende del af ratifikationen, accepten eller godkendelsen og skal have samme virkning, regnet fra datoen for meddelelsen.

Artikel 4

Eksisterende bestemmelser om beskyttelse

1 Intet i denne pagt m\E5 fortolkes som en begr\E6nsning i eller afvigelse fra nogen af de i Den europ\E6iske Menneskerettighedskonvention garanterede rettigheder.

2 Bestemmelserne i denne pagt ber\F8rer ikke eventuelle mere gunstige bestemmelser om regionale sprogs eller mindretalssprogs status eller retsregler for personer, der tilh\F8rer mindretal, som m\E5tte v\E6re fastlagt i en parts lovgivning eller i relevante bilaterale eller multilaterale internationale aftaler.

Artikel 5

Eksisterende forpligtelser

Intet i denne pagt m\E5 fortolkes som en ret til at ud\F8ve virksomhed eller foretage handlinger, der er i strid med de i De Forenede Nationers Pagt nedf\E6ldede form\E5l eller andre folkeretlige forpligtelser, herunder grunds\E6tningen om staters suver\E6nitet og territoriale integritet.

Artikel 6

Oplysningspligt

Parterne skal s\F8rge for, at de ber\F8rte myndigheder, organisationer og personer underrettes om de ved denne pagt etablerede rettigheder og pligter.

M\E5l og principper i henhold til artikel 2, stk. 1

Artikel 7

M\E5l og principper

1 Med hensyn til regionale sprog eller mindretalssprog inden for de omr\E5der, hvor s\E5danne sprog bruges, og under hensyntagen til hvert sprogs situation, skal parterne basere deres politikker, lovgivning og praksis p\E5 f\F8lgende m\E5l og principper:

a anerkendelse af de regionale sprog eller mindretalssprogene som et udtryk for kulturrigdom;

b respekt for hvert regionale sprogs eller mindretalssprogs geografiske omr\E5de for at sikre, at eksisterende eller nye administrative opdelinger ikke er til hinder for at fremme det p\E5g\E6ldende regionale sprog eller mindretalssprog;

c behov for resolut handling for at fremme regionale sprog eller mindretalssprog med henblik p\E5 beskyttelsen deraf;

d mulighed for at lette og/eller fremme brugen af regionale sprog eller mindretalssprog, s\E5vel i skrift og tale som i offentlige og private anliggender;

e opretholdelse og udvikling af forbindelser inden for de af denne pagt omfattede omr\E5der mellem grupper, der bruger et regionalt sprog eller mindretalssprog, og andre grupper i staten, der bruger et sprog i identisk eller lignede form, samt etablering af kulturrelationer med andre grupper i staten, der bruger forskellige sprog;

f tilvejebringelse af passende metoder og midler til undervisning og uddannelse i regionale sprog eller mindretalssprog p\E5 alle relevante niveauer;

g tilvejebringelse af faciliteter, som g\F8r det muligt for personer, der ikke taler et regionalt sprog eller mindretalssprog, og som bor i et omr\E5de, hvor det bruges, at l\E6re det p\E5g\E6ldende sprog, hvis de \F8nsker det;

h initiativer til fremme af uddannelse og forskning i regionale sprog eller mindretalssprog p\E5 universiteter eller lignende institutioner;

i initiativer til fremme af passende udvekslinger p\E5 tv\E6rs af landegr\E6nser inden for de af denne pagt omfattede omr\E5der for regionale sprog eller mindretalssprog, der bruges i identisk eller lignende form i to eller flere stater.

2 Parterne forpligter sig til, s\E5fremt de ikke allerede har gjort dette, at fjerne enhver uretm\E6ssig sondring, udelukkelse, begr\E6nsning eller pr\E6ference, der har relation til brugen af et regionalt sprog eller mindretalssprog, og som har til hensigt at forhindre eller true sprogets fortsatte brug eller udvikling. Indf\F8relse af s\E6rlige foranstaltninger til fremme af regionale sprog eller mindretalssprog, som har til hensigt at skabe lighed mellem brugerne af disse sprog og resten af befolkningen, eller som tager hensyn til deres s\E6rlige forhold, anses ikke for at v\E6re en diskriminerende handling over for brugere af mere udbredte sprog.

3 Parterne forpligter sig til, med passende midler, at fremme en f\E6lles forst\E5else mellem alle sproggrupper i landet og herunder navnlig s\F8rge for, at respekt, forst\E5else og tolerance i relation til regionale sprog eller mindretalssprog indg\E5r i deres landes uddannelsesm\E6ssige m\E5l, samt tilskynde massemedierne til at forf\F8lge samme m\E5ls\E6tning.

4 Ved fastl\E6ggelsen af deres politik om regionale sprog eller mindretalssprog skal parterne tage hensyn til de behov og \F8nsker, som frems\E6ttes af de grupper, der bruger s\E5danne sprog. De opfordres til, om n\F8dvendigt, at oprette organer med henblik p\E5 at r\E5dgive myndighederne om alle forhold vedr\F8rende regionale sprog eller mindretalssprog.

5 Parterne forpligter sig til, mutatis mutandis, at anvende de i stk. 1 til 4 ovenfor anf\F8rte principper p\E5 ikke-omr\E5derelaterede sprog. For s\E5 vidt ang\E5r disse sprog, skal arten og omfanget af de foranstaltninger, der skal tr\E6ffes for at lade denne pagt f\E5 gyldighed, imidlertid fasts\E6ttes p\E5 en fleksibel m\E5de under hensyntagen til de gruppers behov og \F8nsker, som bruger de p\E5g\E6ldende sprog, og under hensyntagen til disse gruppers traditioner og s\E6rlige forhold.

Afsnit III

Foranstaltninger til fremme af brugen af regionale sprog eller mindretalssprog p\E5 det offentlige omr\E5de i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indg\E5et i henhold til artikel 2, stk. 2

Artikel 8

Uddannelse

1 P\E5 uddannelsesomr\E5det forpligter parterne sig til, inden for det omr\E5de, hvor s\E5danne sprog bruges, under hensyntagen til hvert af disse sprogs situation og uden at medf\F8re nogen begr\E6nsning i undervisningen i statens officielle sprog:

a i at tilbyde f\F8rskoleundervisning p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

ii at tilbyde en betydelig del af f\F8rskoleundervisningen p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

iii at gennemf\F8re en af de under i og ii ovenfor anf\F8rte foranstaltninger i det mindste for de elever, hvis familier anmoder derom, og hvor antallet af elever anses for at v\E6re tilstr\E6kkelig stort; eller

iv hvis de offentlige myndigheder ikke har nogen direkte kompetence p\E5 omr\E5det for f\F8rskoleundervisning, at st\F8tte og/eller fremme gennemf\F8relsen af de under i til iii ovenfor anf\F8rte foranstaltninger;

b i at tilbyde grundskoleundervisning p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

ii at tilbyde en betydelig del af grundskoleundervisningen p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

iii inden for rammerne af grundskoleundervisningen at s\F8rge for undervisning i de relevante regionale sprog eller mindretalssprog som en integreret del af l\E6seplanen; eller

iv at gennemf\F8re en af de under i til iii ovenfor anf\F8rte foranstaltninger i det mindste for de elever, hvis familier anmoder derom, og hvor antallet af elever anses for at v\E6re tilstr\E6kkelig stort;

c i at tilbyde undervisning p\E5 afsluttende grundskole- og gymnasieniveau p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

ii at tilbyde en betydelig del af undervisningen p\E5 afsluttende grundskole- og gymnasieniveau p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

iii inden for rammerne af undervisningen p\E5 afsluttende grundskole- og gymnasieniveau at s\F8rge for undervisning i de relevante regionale sprog eller mindretalssprog som en integreret del af l\E6seplanen; eller

iv at gennemf\F8re en af de under i til iii ovenfor anf\F8rte foranstaltninger i det mindste for de elever, som selv eller i givet fald hvis familier anmoder derom, og hvor antallet af elever anses for at v\E6re tilstr\E6kkelig stort;

d i at tilbyde tekniske uddannelser og erhvervsuddannelser p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

ii at tilbyde en betydelig del af de tekniske uddannelser og erhvervsuddannelser p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog; eller

iii inden for rammerne af de tekniske uddannelser og erhvervsuddannelserne at s\F8rge for, at der undervises i de relevante regionale sprog eller mindretalssprog som en integreret del af studieplanen; eller

iv at gennemf\F8re en af de under i til iii ovenfor anf\F8rte foranstaltninger i det mindste for de elever, som selv eller i givet fald hvis familier anmoder derom, og hvor antallet af elever anses for at v\E6re tilstr\E6kkelig stort;

e i at tilbyde universitetsuddannelser og andre videreg\E5ende uddannelser p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog; eller

ii at tilvejebringe faciliteter, der g\F8r det muligt at studere disse sprog som fag, der udbydes inden for rammerne af universitetsuddannelser og andre videreg\E5ende uddannelser; eller

iii hvis i og ii ikke kan gennemf\F8res p\E5 grund af statens rolle i henseende til videreg\E5ende uddannelsesinstitutioner, at fremme og/eller tillade udbud af universitetsuddannelser eller andre former for videreg\E5ende uddannelser p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog eller faciliteter, der g\F8r det muligt at studere disse sprog som fag, der udbydes inden for rammerne af universitetsuddannelser eller andre videreg\E5ende uddannelser;

f i at s\F8rge for at tilvejebringe voksen- og efteruddannelser, hvor der prim\E6rt eller udelukkende undervises p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at udbyde s\E5danne sprog som fag inden for rammerne af voksen- og efteruddannelser; eller

iii hvis de offentlige myndigheder ikke har nogen direkte kompetence p\E5 voksenuddannelsesomr\E5det, at st\F8tte og/eller fremme udbudet af s\E5danne sprog som fag inden for rammerne af voksen- og efteruddannelser;

g at tr\E6ffe foranstaltninger med henblik p\E5 at sikre, at der undervises i den historie og kultur, som afspejles i det regionale sprog eller mindretalssproget;

h at tilvejebringe den grund- og videreuddannelse af l\E6rere, som er n\F8dvendig for at kunne gennemf\F8re de af stykkerne a til g, som parten har godkendt;

i at oprette et eller flere kontrolorganer med ansvar for dels at overv\E5ge de trufne foranstaltninger og fremskridt med hensyn til at etablere eller udvikle undervisning i regionale sprog eller mindretalssprog, dels at udf\E6rdige periodiske indberetninger om deres resultater, som skal offentligg\F8res.

2 Med hensyn til uddannelse og med hensyn til andre omr\E5der end dem, hvor de regionale sprog eller mindretalssprogene traditionelt bruges, forpligter parterne sig til, s\E5fremt antallet af brugere af et regionalt sprog eller mindretalssprog berettiger dertil, at tillade, fremme eller tilbyde undervisning p\E5 eller i det regionale sprog eller mindretalssproget p\E5 alle passende uddannelsestrin.

Artikel 9

Retsinstanser

1 Partnerne forpligter sig til, i henseende til de retskredse, hvor antallet af indbyggere, der bruger de regionale sprog eller mindretalssprogene, berettiger til nedenn\E6vnte foranstaltninger, under hensyntagen til hvert af disse sprogs situation og under foruds\E6tning af, at brugen af de i n\E6rv\E6rende stykke omtalte faciliteter ikke af dommeren anses for at hindre en passende retspleje:

a i straffesager:

i at foreskrive, at domstolene p\E5 beg\E6ring af en af parterne skal f\F8re sagen p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; og/eller

ii at sikre tiltaltes ret til at bruge sit regionale sprog eller mindretalssprog; og/eller

iii at foreskrive, at beg\E6ringer og bevismateriale i enten skriftlig eller mundtlig form ikke m\E5 afvises, alene p\E5 grund af at de er formuleret p\E5 et regionalt sprog eller mindretalssprog; og/eller

iv s\E5fremt der frems\E6ttes anmodning derom, at freml\E6gge de med retssagen forbundne dokumenter p\E5 det relevante regionale sprog eller mindretalssprog,

om n\F8dvendigt ved hj\E6lp af tolke og overs\E6ttelser, som ikke m\E5 medf\F8re merudgifter for de p\E5g\E6ldende;

b i borgerlige sager:

i at foreskrive, at domstolene p\E5 beg\E6ring af en af parterne skal f\F8re sagen p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; og/eller

ii at tillade, n\E5r en procespart skal give personligt m\F8de ved en domstol, at han eller hun m\E5 bruge sit regionale sprog eller mindretalssprog uden derved at p\E5drage sig merudgifter; og/eller

iii at tillade, at dokumenter og bevismateriale kan freml\E6gges p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene,

om n\F8dvendigt ved hj\E6lp af tolke og overs\E6ttelser;

c i sager om forvaltningssp\F8rgsm\E5l, der behandles ved domstole:

i at foreskrive, at domstolene p\E5 beg\E6ring af en af parterne skal f\F8re sagen p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; og/eller

ii at tillade, n\E5r en procespart skal give personligt m\F8de ved en domstol, at han eller hun m\E5 bruge sit regionale sprog eller mindretalssprog uden derved at p\E5drage sig merudgifter; og/eller

iii at tillade, at dokumenter og bevismateriale kan freml\E6gges p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene,

om n\F8dvendigt ved hj\E6lp af tolke og overs\E6ttelser;

d at tr\E6ffe foranstaltninger til at sikre, at anvendelsen af i og iii i stk. b og c ovenfor og en eventuel n\F8dvendig brug af tolke og overs\E6ttelser ikke medf\F8rer merudgifter for de p\E5g\E6ldende.

2 Parterne forpligter sig til:

a ikke at anf\E6gte gyldigheden af juridiske dokumenter, der er udf\E6rdiget i staten, alene p\E5 grund af at de foreligger p\E5 et regionalt sprog eller mindretalssprog; eller

b ikke at anf\E6gte gyldigheden, sagens parter imellem, af juridiske dokumenter, der er udf\E6rdiget i landet, alene p\E5 grund af at de foreligger p\E5 et regionalt sprog eller mindretalssprog, samt at foreskrive, at dokumenterne kan p\E5ber\E5bes over for tredjemand, som ikke bruger disse sprog, under foruds\E6tning af, at de g\F8res bekendt med dokumenternes indhold af den eller de personer, der p\E5ber\E5ber sig dem; eller

c ikke at anf\E6gte gyldigheden, sagens parter imellem, af juridiske dokumenter, der er udf\E6rdiget i landet, alene p\E5 grund af at de foreligger p\E5 et regionalt sprog eller mindretalssprog.

3 Parterne forpligter sig til at s\F8rge for, at de vigtigste nationale lovtekster og tekster, som har s\E6rlig relevans for brugere af regionale sprog eller mindretalssprog, foreligger p\E5 disse sprog, medmindre de er tilg\E6ngelige p\E5 anden m\E5de.

Artikel 10

Forvaltningsmyndigheder og offentlige serviceydelser

1 Inden for de af statens forvaltningsdistrikter, hvor antallet af indbyggere, der bruger regionale sprog eller mindretalssprog, berettiger til nedenn\E6vnte foranstaltninger, og under hensyntagen til hvert sprogs situation, forpligter parterne sig til, i det omfang dette med rimelighed kan lade sig g\F8re:

a i at sikre, at forvaltningsmyndighederne bruger de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at sikre, at de af deres tjenestem\E6nd, som er i kontakt med offentligheden, bruger de regionale sprog eller mindretalssprogene over for personer, som henvender sig til dem p\E5 disse sprog; eller

iii at sikre, at brugere af regionale sprog eller mindretalssprog kan indgive mundtlige eller skriftlige ans\F8gninger og modtage svar p\E5 disse sprog; eller

iv at sikre, at brugere af regionale sprog eller mindretalssprog kan indgive mundtlige eller skriftlige ans\F8gninger p\E5 disse sprog; eller

v at sikre, at brugere af regionale sprog eller mindretalssprog med gyldig virkning kan freml\E6gge et dokument p\E5 disse sprog;

b at s\F8rge for, at de almindelige tekster og formularer p\E5 forvaltningsomr\E5det, som henvender sig til befolkningen, foreligger p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene eller i tosprogede versioner;

c at give forvaltningsmyndighederne tilladelse til at udf\E6rdige dokumenter p\E5 et regionalt sprog eller mindretalssprog.

2 Med hensyn til lokale og regionale myndigheder, inden for hvis omr\E5de antallet af indbyggere, der bruger regionale sprog eller mindretalssprog, berettiger til nedenn\E6vnte foranstaltninger, forpligter partnere sig til at tillade og/eller fremme:

a brugen af regionale sprog eller mindretalssprog inden for rammerne af den regionale eller lokale myndighed;

b muligheden for, at brugere af regionale sprog eller mindretalssprog kan indgive mundtlige eller skriftlige ans\F8gninger p\E5 disse sprog;

c regionale myndigheders offentligg\F8relse af deres officielle dokumenter ogs\E5 p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog;

d lokale myndigheders offentligg\F8relse af deres officielle dokumenter ogs\E5 p\E5 de relevante regionale sprog eller mindretalssprog;

e regionale myndigheders brug af regionale sprog eller mindretalssprog i deres forsamlingers debatter, dog uden at udelukke brugen af statens officielle sprog;

f lokale myndigheders brug af regionale sprog eller mindretalssprog i deres forsamlingers debatter, dog uden at udelukke brugen af statens officielle sprog;

g u\82\00\00\00\00 u\82\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\90\DDl\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\E8l\00\00\00\00\88u\82\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00@u\82\00\00\00\00\00@\00\00\00\00\00\00@u\82\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00elle og korrekte former af stednavne p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog.

3 Med hensyn til offentlige serviceydelser, der tilvejebringes af forvaltningsmyndighederne eller disses repr\E6sentanter, forpligter parterne sig til, inden for det omr\E5de, hvor der bruges regionale sprog eller mindretalssprog, under hensyntagen til hvert sprogs situation, og i det omfang dette med rimelighed kan lade sig g\F8re:

a at sikre, at de regionale sprog eller mindretalssprogene bruges ved ydelsens tilvejebringelse; eller

b at give brugere af regionale sprog eller mindretalssprog tilladelse til at indgive en beg\E6ring og modtage svar p\E5 disse sprog; eller

c at give brugere af regionale sprog eller mindretalssprog tilladelse til at indgive en beg\E6ring p\E5 disse sprog.

4 Med henblik p\E5 at gennemf\F8re de bestemmelser i stykke 1, 2 og 3, som parterne har godkendt, forpligter parterne sig til at tr\E6ffe en eller flere af f\F8lgende foranstaltninger:

a overs\E6ttelse eller tolkning i forn\F8dent omfang;

b ans\E6ttelse og, om n\F8dvendigt, opl\E6ring af de p\E5kr\E6vede tjenestem\E6nd og andre medarbejdere i den offentlige forvaltning;

c i videst muligt omfang im\F8dekommelse af \F8nsker fra medarbejdere i den offentlige forvaltning med kendskab til et regionalt sprog eller mindretalssprog om at blive ansat i det omr\E5de, hvor det p\E5g\E6ldende sprog bruges.

5 Partnerne forpligter sig til at give tilladelse til at bruge eller antage efternavne p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene p\E5 beg\E6ring af de p\E5g\E6ldende personer.

Artikel 11

Medier

1 Over for brugerne af regionale sprog eller mindretalssprog inden for de omr\E5der, hvor disse sprog tales, under hensyntagen til hvert sprogs situation, i det omfang de offentlige myndigheder direkte eller indirekte har kompetence, har bef\F8jelse eller spiller en rolle i denne henseende, forpligter parterne sig til, idet de respekterer princippet om mediernes uafh\E6ngighed og autonomi:

a i det omfang radio og fjernsyn ud\F8ver public service-virksomhed:

i at sikre, at der etableres mindst \E9n radiostation og \E9n fjernsynskanal p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at fremme og/eller lette etableringen af mindst \E9n radiostation og \E9n fjernsynskanal p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

iii at tr\E6ffe forn\F8dne foranstaltninger til, at radio- og fjernsynsstationer kan tilbyde programmer p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene;

b i at fremme og/eller lette etableringen af mindst \E9n radiostation p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at fremme og/eller lette regelm\E6ssig udsendelse af radioprogrammer p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene;

c i at fremme og/eller lette etableringen af mindst \E9n fjernsynskanal p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at fremme og/eller lette regelm\E6ssig udsendelse af fjernsynsprogrammer p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene;

d at fremme og/eller lette fremstillingen og distributionen af lydproduktioner og audiovisuelle produktioner p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene;

e i at fremme og/eller lette etableringen og/eller opretholdelsen af mindst \E9n avis p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene; eller

ii at fremme og/eller lette regelm\E6ssig offentligg\F8relse af avisartikler p\E5 de regionale sprog eller mindretalssprogene;

f i at d\E6kke meromkostningerne for de medier, som bruger regionale sprog eller mindretalssprog, for s\E5 vidt der er lovhjemmel til at yde almindelig \F8konomisk st\F8tte til medierne; eller

ii at anvende de g\E6ldende \F8konomiske st\F8tteforanstaltninger til ogs\E5 at g\E6lde for audiovisuelle produktioner p\E5 det regionale sprog eller mindretalssproget;

g at st\F8tte uddannelse af journalister og andre medarbejdere til medier, der bruger regionale sprog eller mindretalssprog.

2 Parterne forpligter sig til at garantere friheden til at modtage radio- og fjernsynsudsendelser direkte fra nabolande p\E5 et sprog, der bruges i en form, som er identisk med eller ligner et regionalt sprog eller mindretalssprog, og til ikke at mods\E6tte sig genudsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser fra nabolande p\E5 et s\E5dant sprog. Endvidere forpligter de sig til at sikre, at der ikke p\E5f\F8res nogen begr\E6nsninger i ytringsfriheden og den frie udbredelse af information i den skrevne presse p\E5 et sprog, der bruges i en form, som er identisk med eller ligner et regionalt sprog eller mindretalssprog. Da ud\F8velsen af ovenn\E6vnte frihedsrettigheder medf\F8rer pligter og ansvar, kan den underkastes s\E5danne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er n\F8dvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller s\E6deligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.

3 Parterne forpligter sig til at sikre, at brugerne af regionale sprog eller mindretalssprog f\E5r deres interesser repr\E6senteret eller varetaget i de organer, der m\E5tte blive etableret i henhold til loven med ansvar for at garantere mediernes frihed og pluralisme.

Artikel 12

Kulturaktiviteter og -faciliteter

1 Med hensyn til kulturaktiviteter og -faciliteter - hovedsagelig biblioteker, videoteker, kulturcentre, museer, arkiver, akademier, teatre og biografer, samt litter\E6re arbejder og filmproduktion, folkelige former for kulturudtryk, festivaler og kulturindustrier, herunder blandt andet brugen af ny teknologi - forpligter parterne sig til inden for de omr\E5der, hvor disse sprog bruges, og i det omfang de offentlige myndigheder har kompetence, har bef\F8jelse eller spiller en rolle p\E5 dette omr\E5de:

a at fremme udtryksformer og initiativer, der er s\E6regne for regionale sprog eller mindretalssprog, og fremme forskellige m\E5der for adgang til de p\E5 disse sprog skabte v\E6rker;

b at fremme forskellige m\E5der for adgang p\E5 andre sprog til v\E6rker, som er skabt p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog, ved at st\F8tte og udvikle aktiviteter inden for overs\E6ttelse, dubbing, eftersynkronisering og tekstning;

c at fremme adgang p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog til v\E6rker, som er skabt p\E5 andre sprog, ved at st\F8tte og udvikle aktiviteter inden for overs\E6ttelse, dubbing, eftersynkronisering og tekstning;

d at sikre, at de organer, som er ansvarlige for at organisere eller st\F8tte forskellige former for kulturaktiviteter, tager passende hensyn til, at kendskabet til og brugen af regionale sprog eller mindretalssprog og kulturer skal indarbejdes i de projekter, som de s\E6tter i gang eller st\F8tter;

e at fremme foranstaltninger til at sikre, at de organer, som er ansvarlige for at organisere eller st\F8tte kulturaktiviteter, r\E5der over medarbejdere, som fuldt ud behersker det p\E5g\E6ldende regionale sprog eller mindretalssprog samt det eller de sprog, der bruges af resten af befolkningen;

f at tilskynde repr\E6sentanter for brugerne af et bestemt regionalt sprog eller mindretalssprog til at deltage direkte i tilvejebringelsen af faciliteter og planl\E6gningen af kulturaktiviteter;

g at fremme og/eller lette oprettelsen af et eller flere organer med ansvar for at indsamle, opbevare kopier af og fremvise eller offentligg\F8re v\E6rker, som er skabt p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog;

h om n\F8dvendigt at oprette og/eller fremme og finansiere overs\E6ttelses- og terminologiforskningstjenester, navnlig med henblik p\E5 at vedligeholde og udvikle egnet forvaltningsm\E6ssig, erhvervsm\E6ssig, \F8konomisk, social, teknisk eller juridisk terminologi p\E5 hvert regionale sprog eller mindretalssprog.

2 Med hensyn til andre omr\E5der end de omr\E5der, hvor de regionale sprog eller mindretalssprogene traditionelt bruges, forpligter parterne sig til, s\E5fremt antallet af brugere af et regionalt sprog eller mindretalssprog berettiger dertil, at tillade, fremme og/eller tilvejebringe passende kulturaktiviteter og -faciliteter i overensstemmelse med stk. 1.

3 Parterne forpligter sig til, n\E5r de f\F8rer deres kulturpolitik i udlandet, at tr\E6ffe passende foranstaltninger i henseende til regionale sprog eller mindretalssprog og de kulturer, de afspejler.

Artikel 13

Det \F8konomiske og sociale omr\E5de

1 Med hensyn til det \F8konomiske og sociale omr\E5de forpligter parterne sig til i hele landet:

a at fjerne eventuelle bestemmelser fra deres lovgivning, som uretm\E6ssigt forbyder eller begr\E6nser brugen af regionale sprog eller mindretalssprog i dokumenter, der er relateret til \F8konomiske eller sociale anliggender, s\E6rlig ans\E6ttelseskontrakter, og i tekniske dokumenter som for eksempel brugervejledninger til produkter eller installationer;

b at forbyde, at der i virksomheders interne regler og private dokumenter inds\E6ttes bestemmelser, der udelukker eller begr\E6nser brugen af regionale sprog eller mindretalssprog, i det mindste mellem brugere af samme sprog;

c at bek\E6mpe enhver praksis, der har til hensigt at begr\E6nse brugen af regionale sprog eller mindretalssprog i forbindelse med \F8konomiske eller sociale anliggender;

d at lette og/eller fremme brugen af regionale sprog eller mindretalssprog med andre midler and de ovenfor anf\F8rte.

2 Med hensyn til \F8konomiske og sociale anliggender forpligter parterne sig til, i det omfang de offentlige myndigheder har kompetence, inden for det omr\E5de, hvor de regionale sprog eller mindretalssprogene bruges, og for s\E5 vidt dette med rimelighed kan lade sig g\F8re:

a at indf\F8je bestemmelser i deres finans- og bankregler, som ved hj\E6lp af procedurer, der er forenelige med den erhvervsm\E6ssige praksis, tillader brugen af regionale sprog eller mindretalssprog ved udf\E6rdigelsen af betalingsordrer (checks, veksler m.v.) eller andre finansielle dokumenter, eller, i forn\F8dent omfang, at sikre gennemf\F8relsen af s\E5danne bestemmelser;

b i de \F8konomiske og sociale sektorer, som er reguleret direkte af parterne (den offentlige sektor), at organisere aktiviteter med henblik p\E5 at fremme brugen af regionale sprog eller mindretalssprog;

c at sikre, at sundheds- og socialinstitutioner som for eksempel sygehuse, plejehjem og herberger giver mulighed for p\E5 deres eget sprog at modtage og behandle personer, der bruger et regionalt sprog eller mindretalssprog, som har brug for pasning og pleje p\E5 grund af sygdom, alder eller andet;

d at sikre med passende midler, at sikkerhedsanvisninger ogs\E5 udarbejdes p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog;

e at s\F8rge for, at de af de kompetente offentlige myndigheder tilvejebragte oplysninger om forbrugerrettigheder foreligger p\E5 regionale sprog eller mindretalssprog.

Artikel 14

Udveksling over landegr\E6nser

Parterne forpligter sig til:

a at anvende eksisterende bilaterale og multilaterale overenskomster, som forbinder dem med de stater, hvor samme sprog bruges i identisk eller lignende form, eller, om n\F8dvendigt, at s\F8ge at indg\E5 s\E5danne overenskomster p\E5 en m\E5de, som fremmer kontakter mellem brugere af samme sprog i de p\E5g\E6ldende stater inden for omr\E5derne kultur, uddannelse, information, erhvervsuddannelse og livslang uddannelse;

b af hensyn til regionale sprog eller mindretalssprog at lette og/eller fremme samarbejde over landegr\E6nser, navnlig mellem regionale eller lokale myndigheder, inden for hvis omr\E5de samme sprog bruges i identisk eller lignende form.

Afsnit IV

Pagtens anvendelse

Artikel 15

Periodiske rapporter

1 Parterne skal med j\E6vne mellemrum fremsende en rapport til Europar\E5dets generalsekret\E6r, i en af Ministerkomiteen foreskrevet form, om den i henhold til denne pagts afsnit II f\F8rte politik og om de trufne foranstaltninger ved gennemf\F8relsen af de bestemmelser i afsnit III, som de har godkendt. Den f\F8rste rapport skal fremsendes senest \E9t \E5r efter pagtens ikrafttr\E6delse for den p\E5g\E6ldende part, hvorefter de f\F8lgende rapporter skal fremsendes med tre \E5rs mellemrum.

2 Parterne skal offentligg\F8re deres rapporter.

(Dansk rapport 2002)
(Dansk rapport 2006)

Artikel 16

Gennemgang af rapporterne

1 De til Europar\E5dets generalsekret\E6r fremsendte rapporter i henhold til artikel 15 skal gennemg\E5s af en ekspertkomit\E9, der er sammensat som anf\F8rt i artikel 17.

2 Organer eller sammenslutninger, som er lovligt etableret p\E5 en parts territorium, kan g\F8re ekspertkomiteen opm\E6rksom p\E5 forhold vedr\F8rende de forpligtelser, der er godkendt af den p\E5g\E6ldende part i henhold til denne pagts afsnit III. Efter at have r\E5df\F8rt sig med den p\E5g\E6ldende part kan ekspertkomiteen v\E6lge at tage hensyn til disse oplysninger ved udarbejdelsen af den i stk. 3 nedenfor omtalte rapport. Disse organer eller sammenslutninger kan endvidere freml\E6gge redeg\F8relser om den af parten f\F8rte politik i henhold til afsnit II.

3 P\E5 grundlag af de i stk. 1 omtalte rapporter og de i stk. 2 n\E6vnte oplysninger skal ekspertkomiteen afl\E6gge beretning til Ministerkomiteen. Denne beretning skal ledsages af de bem\E6rkninger, som parterne er blevet anmodet om at frems\E6tte, og kan offentligg\F8res af Ministerkomiteen.

4 Den i stk. 3 omtalte beretning skal is\E6r indeholde ekspertkomiteens forslag til Ministerkomiteen med henblik p\E5 udarbejdelsen af eventuelle p\E5kr\E6vede henstillinger fra Ministerkomiteen til en eller flere af parterne.

5 Europar\E5dets generalsekret\E6r skal hvert andet \E5r afl\E6gge en detaljeret beretning til Den Parlamentariske Forsamling om pagtens anvendelse.

Artikel 17

Ekspertkomiteen

1 Ekspertkomiteen skal best\E5 af \E9t medlem fra hver part og v\E6lges af Ministerkomiteen p\E5 grundlag af en fortegnelse over enkeltpersoner af den h\F8jeste integritet og med anerkendt sagkundskab i de af pagten omhandlede sp\F8rgsm\E5l, som er foresl\E5et af den p\E5g\E6ldende part.

2 Ekspertkomiteens medlemmer v\E6lges for seks \E5r ad gangen og kan genv\E6lges. Et medlem, som f\E5r forfald, skal afl\F8ses i overensstemmelse med den i stk. 1 fastlagte fremgangsm\E5de, og det nye medlem skal bestride hvervet i den resterende del af forg\E6ngerens funktionstid.

3 Ekspertkomiteen fasts\E6tter sin egen forretningsorden. Komiteens sekretariatsfunktioner skal varetages af Europar\E5dets generalsekret\E6r.

Afsnit V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 18

Denne pagt st\E5r \E5ben for undertegnelse af Europar\E5dets medlemsstater. Den skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europar\E5dets generalsekret\E6r.

Artikel 19

1 Denne pagt tr\E6der i kraft den f\F8rste dag i m\E5neden efter udl\F8bet af et tidsrum p\E5 tre m\E5neder fra den dato, hvor fem medlemsstater af Europar\E5det har udtrykt deres samtykke til at v\E6re bundet af pagten i henhold til bestemmelserne i artikel 18.

2 For s\E5 vidt ang\E5r enhver medlemsstat, der p\E5 et senere tidspunkt udtrykker sit samtykke til at v\E6re bundet af denne pagt, tr\E6der pagten i kraft den f\F8rste dag i m\E5neden efter udl\F8bet af et tidsrum p\E5 tre m\E5neder fra datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet.

Artikel 20

1 Efter denne pagts ikrafttr\E6delse kan Europar\E5dets Ministerkomit\E9 opfordre enhver ikke-medlemsstat af Europar\E5det til at tiltr\E6de pagten.

2 I henseende til enhver tiltr\E6dende stat tr\E6der pagten i kraft den f\F8rste dag i m\E5neden efter udl\F8bet af et tidsrum p\E5 tre m\E5neder fra datoen for deponeringen af tiltr\E6delsesinstrumentet hos Europar\E5dets generalsekret\E6r.

Artikel 21

1 Enhver stat kan samtidig med undertegnelsen eller ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltr\E6delsesinstrument tage et eller flere forbehold over for stk. 2 til 5 i denne pagts artikel 7. Der m\E5 ikke tages andre forbehold.

2 Enhver kontraherende stat, som har taget et forbehold i henhold til stk. 1, kan helt eller delvis tr\E6kke det tilbage ved en meddelelse stilet til Europar\E5dets generalsekret\E6r. Tilbagetr\E6kningen f\E5r virkning den dag, generalsekret\E6ren modtager meddelelsen.

Artikel 22

1 Enhver part kan til hver en tid opsige denne pagt ved meddelelse herom til Europar\E5dets generalsekret\E6r.

2 En s\E5dan opsigelse f\E5r virkning den f\F8rste dag i m\E5neden efter udl\F8bet af et tidsrum p\E5 seks m\E5neder fra den dato, hvor generalsekret\E6ren har modtaget meddelelsen.

Artikel 23

Europar\E5dets generalsekret\E6r skal underrette Europar\E5dets medlemsstater og enhver stat, som har tiltr\E5dt denne pagt, om:

a enhver undertegnelse;

b deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltr\E6delsesinstrumenter;

c enhver ikrafttr\E6delsesdato for denne pagt i henhold til artikel 19 og 20;

d enhver meddelelse, der er modtaget i medf\F8r af de i artikel 3, stk. 2, indeholdte bestemmelser;

e enhver anden handling, underretning eller meddelelse, der vedr\F8rer denne pagt.

Til bekr\E6ftelse heraf har undertegnede, der er beh\F8rigt bemyndiget dertil, underskrevet denne pagt.

Udf\E6rdiget i Strasbourg den 5. november 1992 p\E5 engelsk og fransk, idet begge tekster skal have samme gyldighed, i \E9t eksemplar, der skal deponeres i Europar\E5dets arkiv. Europar\E5dets generalsekret\E6r skal fremsende bekr\E6ftede genparter til hver af Europar\E5dets medlemsstater og til enhver stat, der er blevet opfordret til at tiltr\E6de denne pagt.

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login