Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Dokumenter > Rammekonventionen

Rammekonventionen

Europar\E5dets rammekonvention om nationale mindretal

Europar\E5dets medlemsstater og de andre stater, der har undertegnet n\E6rv\E6rende rammekonvention,

som tager i betragtning, at Europar\E5dets form\E5l er at opn\E5 st\F8rre enhed mellem dets medlemmer med det form\E5l at beskytte og virkeligg\F8re de idealer og principper, som er deres f\E6lles arv;

som finder, at en af de m\E5der, hvorp\E5 dette m\E5l kan opn\E5s, er ved bevarelsen og den yderligere virkeligg\F8relse af menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder;

der \F8nsker at f\F8lge op p\E5 den erkl\E6ring, som Europar\E5dets medlemsstaters stats- og regeringschefer vedtog i Wien den 9. oktober 1993;

der er fast besluttede p\E5 inden for deres respektive territorier at beskytte eksistensen af nationale mindretal;

der er af den opfattelse, at omv\E6ltningerne i den europ\E6iske historie har vist, at beskyttelsen af nationale mindretal er af afg\F8rende betydning for stabiliteten, den demokratiske sikkerhed og freden p\E5 dette kontinent;

som finder, at et pluralistisk og \E6gte demokratisk samfund ikke blot b\F8r respektere den etniske, kulturelle, sproglige og religi\F8se identitet for enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, men ogs\E5 b\F8r skabe passende forhold, der g\F8r det muligt for dem at udtrykke, bevare og udvikle denne identitet;

som tager i betragtning, at skabelsen af et klima af tolerance og dialog er n\F8dvendigt for at muligg\F8re, at kulturel mangfoldighed kan blive en kilde og et grundlag, ikke for adskillelse, men for berigelse af ethvert samfund;

som er af den opfattelse, at virkeligg\F8relsen af et tolerant og velst\E5ende Europa ikke alene er afh\E6ngigt af samarbejde mellem stater, men ogs\E5 kr\E6ver samarbejde over gr\E6nserne mellem lokale og regionale myndigheder uden pr\E6judice for hver stats forfatning og territoriale integritet;

som under hensyn til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder og protokollerne dertil;

som under hensyntagen til forpligtelserne vedr\F8rende beskyttelsen af nationale mindretal i Forenede Nationers konventioner og erkl\E6ringer og i dokumenterne fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, s\E6rlig K\F8benhavn-dokumentet af 29. juni 1990;

som er fast besluttede p\E5 at fastl\E6gge de principper, der skal respekteres, og de forpligtelser, der f\F8lger heraf, med henblik p\E5 i medlemsstaterne og s\E5danne andre stater, der m\E5tte blive parter i n\E6rv\E6rende instrument, at sikre den effektive beskyttelse af nationale mindretal og af rettighederne og frihederne for persomer, der tilh\F8rer disse mindretal, inden for lovens rammer og med respekt for staters territoriale integritet og nationale suver\E6nitet;

som er besluttede p\E5 at gennemf\F8re principperne, der er fastsat i n\E6rv\E6rende rammekonvention, gennem national lovgivning og passende regeringsforanstaltninger,

er blevet enige om f\F8lgende:

Afsnit I

Artikel 1
Beskyttelsen af nationale mindretal og af rettighederne og frihederne for personer, der tilh\F8rer disse mindretal, udg\F8r en integrerende del af den internationale beskyttelse af menneskerettigheder og falder som s\E5dan inden for rammerne af internationalt samarbejde.

Artikel 2
Bestemmelserne i n\E6rv\E6rende rammekonvention skal anvendes i god tro, i en atmosf\E6re af forst\E5else og tolerance og i overensstemmelse med principperne for godt naboskab, venskabelige forbindelser og samarbejde mellem stater.

Artikel 3
1. Enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, skal have ret til frit at v\E6lge at blive behandlet som tilh\F8rende et s\E5dant mindretal eller ej, og dette valg eller ud\F8velsen af de rettigheder, der er forbundet med dette valg, skal ikke have nogen ugunstige f\F8lger.
2. Personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, kan ud\F8ve de rettigheder og nyde de friheder, der f\F8lger af de principper, der er nedf\E6ldet i n\E6rv\E6rende rammekonvention, individuelt s\E5 vel som i f\E6llesskab med andre.

Afsnit II

Artikel 4
1. Parterne forpligter sig til at sikre personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, retten til lighed for loven og lige beskyttelse i henhold til loven. I denne henseende skal enhver forskelsbehandling, der hviler p\E5 tilh\F8rsforholdet til et nationalt mindretal, v\E6re forbudt.
2. Parterne forpligter sig til om n\F8dvendigt at tage passende forholdsregler med henblik p\E5 inden for alle omr\E5der af det \F8konomiske, sociale, politiske og kulturelle liv at fremme den fulde og effektive ligestilling mellem personer, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, og personer, der tilh\F8rer flertallet. I denne henseende skal de tage passende hensyn til de s\E6rlige forhold, som personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, lever under.
3. De forholdsregler, som tages i overensstemmelse med stk. 2, skal ikke anses for at v\E6re diskriminerende.

Artikel 5
1. Parterne forpligter sig til at fremme betingelserne, der er n\F8dvendige for, at personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, kan vedligeholde og udvikle deres kultur og bevare de vigtigste elementer af deres identitet, is\E6r deres religion, sprog, traditioner og kulturelle arv.
2. Uden at det skal have indvirkning p\E5 forholdsregler, der tages i medf\F8r af deres almindelige integrationspolitik, skal parterne afst\E5 fra at f\F8re en politik eller gennemf\F8re nogen praksis, der g\E5r ud p\E5 at assimilere personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, imod deres vilje og skal beskytte disse personer mod enhver handling, der sigter mod s\E5dan assimilation.

Artikel 6
1. Parterne skal tilskynde til en atmosf\E6re af tolerance og interkulturel dialog og tage effektive forholdsregler for at fremme den gensidige respekt og forst\E5else og samarbejde mellem alle personer, der bor p\E5 deres territorium, uden hensyn til disse personers etniske, kulturelle, sproglige eller religi\F8se identitet, is\E6r inden for omr\E5derne uddannelse, kultur og medierne.
2. Parterne forpligter sig til at tage passende forholdsregler for at beskytte personer, som kan v\E6re genstand for trusler eller handlinger, der indeb\E6rer forskelsbehandling, fjendtlighed eller vold som f\F8lge af deres etniske, kulturelle, sproglige eller religi\F8se identitet.

Artikel 7
Parterne skal sikre respekten for retten for enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, til forsamlingsfrihed i fredeligt \F8jemed, foreningsfrihed, ytringsfrihed og tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed.

Artikel 8
Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til at ud\F8ve sin religion eller tro og til at oprette religi\F8se institutioner, organisationer og foreninger.

Artikel 9
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at retten til ytringsfrihed for enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger og tanker p\E5 mindretalssproget uden indblanding fra offentlige myndigheder og uden hensyn til landegr\E6nser. Parterne skal inden for rammerne af deres lovgivningssystemer sikre, at personer, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, ikke bliver forskelsbehandlet med hensyn til adgangen til medierne.
2. Stk. 1 skal ikke forhindre parterne i at kr\E6ve, at radio- og fjernsynsvirksomhed eller filmforetagender kun m\E5 drives i henhold til bevilling, der skal gives uden forskelsbehandling og p\E5 grundlag af objektive kriterier.
3. Parterne m\E5 ikke l\E6gge hindringer i vejen for at personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, kan oprette og bruge trykte medier.
De skal inden for de juridiske rammer for radio- og fjernsynsdrift s\E5 vidt muligt og under hensyn til bestemmelserne i stk. 1 sikre, at personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, gives muligheden for, at de kan oprette og bruge deres egne medier.
4. Inden for rammerne af deres lovgivningssystemer skal parterne vedtage passende forholdsregler med henblik p\E5 at lette adgangen til medierne for personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, og med henblik p\E5 at fremme tolerance og tillade kulturel pluralisme.

Artikel 10
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til frit og uden indblanding at bruge sit mindretalssprog privat og offentligt, mundtligt s\E5vel som skriftligt.
2. I omr\E5der, der traditionelt eller i et st\F8rre antal bebos af personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, skal parterne, hvis disse personer anmoder derom, og s\E5fremt en s\E5dan anmodning svarer til et virkeligt behov, s\E5 vidt muligt s\F8ge at sikre betingelserne, som vil g\F8re det muligt at bruge mindretalssproget i forholdet mellem disse personer og de administrative myndigheder.
3. Parterne forpligter sig til at garantere retten for enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, til omg\E5ende at blive underrettet p\E5 et sprog, som han eller hun forst\E5r, om grundene til hans eller hendes anholdelse og om karakteren og \E5rsagen til enhver sigtelse imod ham eller hende, og til at forsvare sig p\E5 dette sprog, om n\F8dvendigt med vederlagsfri bistand af en tolk.

Artikel 11
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til at bruge sit efternavn (sl\E6gtsnavn) og fornavne p\E5 mindretalssproget og ret til officiel anerkendelse af dem, i overensstemmelse med reglerne herfor i deres lovgivningssystem.
2. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til p\E5 sit mindretalssprog at fremvise skilte, inskriptioner og andre meddelelser af privat karakter, der er synlige for offentligheden.
3. I omr\E5der, der traditionelt bebos af et st\F8rre antal personer, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, skal parterne inden for rammerne af deres lovgivningssystem, herunder eventuelt aftaler med andre stater, og under hensyn til deres s\E6rlige forhold, s\F8ge at vise traditionelle stednavne, gadenavne og andre topografiske betegnelser beregnet for offentligheden ogs\E5 p\E5 mindretalssproget, n\E5r der er et tilstr\E6kkeligt behov for s\E5danne angivelser.

Artikel 12
1. Parterne skal, hvis det er hensigtsm\E6ssigt, tage forholdsregler inden for omr\E5det vedr\F8rende uddannelse og forskning med henblik p\E5 at fremme kendskabet til deres nationale mindretals og flertallets kultur, historie, sprog og religion.
2. I denne forbindelse skal parterne bl.a. give passende muligheder for l\E6reruddannelse og adgang til l\E6reb\F8ger og lette kontakter mellem studenter og l\E6rere fra forskellige samfund.
3. Parterne forpligter sig til at fremme lige muligheder for adgangen til uddannelse p\E5 alle niveauer for personer, der tilh\F8rer nationale mindretal.

Artikel 13
1. Inden for rammerne af deres uddannelsessystemer skal parterne anerkende, at personer, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til at oprette og drive deres egne private undervisnings- og uddannelsesinstitutioner.
2. Ud\F8velsen af denne ret skal ikke medf\F8re nogen \F8konomiske forpligtelser for parterne.

Artikel 14
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, har ret til at l\E6re sit mindretalssprog.
2. I omr\E5der, der traditionelt eller i st\F8rre antal bebos af personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, skal parterne, hvis der er et tilstr\E6kkeligt behov herfor, s\E5 vidt det er muligt og inden for rammerne af deres uddannelsessystemer s\F8ge at sikre, at personer, der tilh\F8rer disse mindretal, har passende muligheder for at f\E5 undervisning i mindretalssproget eller for at blive undervist p\E5 dette sprog.
3. Stk. 2 i denne artikel skal gennemf\F8res uden at v\E6re til skade for indl\E6ringen af det officielle sprog eller for undervisningen p\E5 dette sprog.

Artikel 15
Parterne skal skabe de n\F8dvendige foruds\E6tninger for at personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, kan deltage aktivt i det kulturelle, sociale og \F8konomiske liv og i offentlige anliggender, is\E6r dem, der vedr\F8rer dem.

Artikel 16
Parterne skal afst\E5 fra forholdsregler, som \E6ndrer befolkningssammens\E6tningen i omr\E5der, der bebos af personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, og som har til form\E5l at begr\E6nse de rettigheder og friheder, der f\F8lger af de principper, der er nedf\E6ldet i n\E6rv\E6rende rammekonvention.

Artikel 17
1. Parterne forpligter sig til ikke at gribe ind i den ret, som personer, der tilh\F8rer nationale mindretal, har til at etablere og vedligeholde frie og fredelige kontakter over landegr\E6nserne med personer, der lovligt opholder sig i andre stater, is\E6r med personer, som har samme etniske, kulturelle, sproglige eller religi\F8se identitet eller med hvem de deler en f\E6lles kulturarv.
2. Parterne forpligter sig til ikke at l\E6gge hindringer i vejen for den ret, som personer, dertilh\F8rer nationale mindretal, har til at deltage i ikke-statslige organisationers aktiviteter p\E5 nationalt s\E5vel som p\E5 internationalt plan.

Artikel 18
1. Parterne skal bestr\E6be sig p\E5 om n\F8dvendigt at indg\E5 to- og flersidige aftaler med andre stater, is\E6r nabostater, med henblik p\E5 at sikre beskyttelsen af personer, der tilh\F8rer vedkommende nationale mindretal.
2. Parterne skal, hvor det m\E5tte v\E6re hensigtsm\E6ssigt, tage forholdsregler for at tilskynde til samarbejde over landegr\E6nserne.

Artikel 19
Parterne forpligter sig til at respektere og gennemf\F8re principperne, der er nedf\E6ldet i n\E6rv\E6rende rammekonvention, idet de om n\F8dvendigt kun m\E5 foretage de begr\E6nsninger, indskr\E6nkninger eller afvigelser, som er indeholdt i internationale juridiske instrumenter, is\E6r konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder, i det omfang, de vedr\F8rer de rettigheder og friheder, der f\F8lger af n\E6vnte principper.

Afsnit III

Artikel 20
Ved ud\F8velsen af de rettigheder og friheder, der f\F8lger af principperne, der er nedf\E6ldet i n\E6rv\E6rende rammekonvention, skal enhver person, der tilh\F8rer et nationalt mindretal, respektere den nationale lovgivning og andres rettigheder, is\E6r dem, der vedr\F8rer flertallet eller andre nationale mindretal.

Artikel 21
Intet i n\E6rv\E6rende rammekonvention skal fortolkes som medf\F8rende nogen ret til at indg\E5 i nogen aktivitet eller udf\F8re nogen handling, der strider mod grundl\E6ggende folkeretlige principper og is\E6r staters suver\E6ne ligestilling, territoriale integritet og politiske uafh\E6ngighed.

Artikel 22
Intet i n\E6rv\E6rende rammekonvention skal fortolkes som en begr\E6nsning i eller afvigelse fra nogen af de menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder, som m\E5tte v\E6re tilsikret i henhold til en kontraherende parts lovgivning eller i henhold til nogen anden overenskomst, som den er part i.

Artikel 23
De rettigheder og friheder, der f\F8lger af principperne, der er nedf\E6ldet i n\E6rv\E6rende rammekonvention, skal i det omfang, de er genstand for en tilsvarende bestemmelse i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl\E6ggende frihedsrettigheder eller i protokollerne hertil, forst\E5s s\E5ledes, at de svarer til sidstn\E6vnte bestemmelser.

Afsnit IV

Artikel 24
1. Europar\E5dets Ministerkomite skal overv\E5ge de kontraherende parters gennemf\F8relse af n\E6rv\E6rende rammekonvention.
2. De parter, som ikke er medlemmer af Europar\E5det, skal deltage i gennemf\F8relsesmekanismen, i overenstemmelse med regler, der senere skal fastl\E6gges.

Artikel 25
1. Inden for en periode af et \E5r, der f\F8lger efter n\E6rv\E6rende rammekonventions ikrafttr\E6den for s\E5 vidt ang\E5r en kontraherende part, skal sidstn\E6vnte fremsende fuldst\E6ndige oplysninger til Europar\E5dets generalsekret\E6r om de lovgivningsm\E6ssige og andre foranstaltninger, der er taget for at gennemf\F8re principperne i denne rammekonvention.
2. Derefter skal hver part periodevis, og n\E5r som helst Ministerkomiteen anmoder herom, til generalsekret\E6ren fremsende s\E5danne yderligere oplysninger, der er af betydning for gennemf\F8relsen af denne rammekonvention.
3. Generalsekret\E6ren skal fremsende de oplysninger, der modtages i henhold til denne artikel, til Ministerkomiteen.

Artikel 26
1. Ved vurderingen af hensigtsm\E6ssigheden af de forholdsregler, der er taget af parterne for at gennemf\F8re de principper, der er nedf\E6ldet i denne rammekonvention, skal Ministerkomiteen bist\E5s af en r\E5dgivende komite, hvis medlemmer skal have anerkendt ekspertise inden for omr\E5det vedr\F8rende beskyttelse af nationale mindretal.
2. Sammens\E6tningen af denne r\E5dgivende komite og forretningsordenen herfor skal fastl\E6gges af Ministerkomiteen inden for en periode af et \E5r, der f\F8lger efter ikrafttr\E6delsen af denne rammekonvention.

Afsnit V

Artikel 27
N\E6rv\E6rende rammekonvention skal st\E5 \E5ben for undertegnelse af Europar\E5dets medlemsstater. Indtil den dato, hvor konventionen tr\E6der i kraft, skal den ogs\E5 st\E5 \E5ben for undertegnelse af enhver anden stat, der er indbudt hertil af Ministerkomiteen. Den skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europar\E5dets generalsekret\E6r.

Artikel 28
1. N\E6rv\E6rende rammekonvention tr\E6der i kraft den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 3 m\E5neder efter den dato, p\E5 hvilken 12 medlemsstater af Europar\E5det har udtrykt deres samtykke til at v\E6re bundet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 27.
2. For enhver medlemsstat, der p\E5 et senere tidspunkt erkl\E6rer sig enig i at v\E6re bundet af rammekonventionen, tr\E6der denne i kraft den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 3 m\E5neder efter datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet.

Artikel 29
1. Efter n\E6rv\E6rende rammekonventions ikrafttr\E6den og efter at have r\E5df\F8rt sig med de kontraherende stater kan Europar\E5dets Ministerkomite, ved en flertalsbeslutning, som omhandlet i artikel 20 d i Europar\E5dets statut, indbyde enhver stat, der ikke er medlem af Europar\E5det, og som har v\E6ret indbudt til at undertegne konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 27, men som endnu ikke har gjort det, samt
enhver anden ikke-medlemsstat, til at tiltr\E6de konventionen.
2. For enhver tiltr\E6dende stat tr\E6der rammekonventionen i kraft den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 3 m\E5neder efter datoen for deponeringen af tiltr\E6delsesinstrumentet hos Europar\E5dets generalsekret\E6r.

Artikel 30
1. Enhver stat kan p\E5 tidspunktet for undertegnelse eller for deponering af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltr\E6delsesinstrument angive det omr\E5de eller de omr\E5der, for hvis internationale forbindelser den er ansvarlig, p\E5 hvilke n\E6rv\E6rende rammekonvention skal finde anvendelse.
2. Enhver stat kan n\E5r som helst derefter ved en erkl\E6ring, der stiles til Europar\E5dets generalsekret\E6r, udstr\E6kke n\E6rv\E6rende rammekonventions anvendelsesomr\E5de til et hvilket som helst andet omr\E5de, der er n\E6vnt i erkl\E6ringen. Med hensyn til s\E5danne omr\E5der tr\E6der rammekonventionen i kraft den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 3 m\E5neder efter datoen for generalsekret\E6rens modtagelse af en s\E5dan erkl\E6ring.
3. Enhver erkl\E6ring, der afgives i henhold til de to forest\E5ende stykker, kan med hensyn til ethvert omr\E5de, der er anf\F8rt i en s\E5dan erkl\E6ring, tilbagetr\E6kkes ved en notifikation stilet til generalsekret\E6ren. Tilbagetr\E6kningen f\E5r virkning fra den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 3 m\E5neder efter datoen for generalsekret\E6rens modtagelse af notifikationen.

Artikel 31
1. Enhver stat kan til enhver tid opsige n\E6rv\E6rende rammekonvention ved at afgive en notifikation herom stilet til Europar\E5dets generalsekret\E6r.
2. En s\E5dan opsigelse f\E5r virkning fra den f\F8rste dag i den m\E5ned, som f\F8lger efter udl\F8bet af en periode p\E5 6 m\E5neder efter datoen for generalsekret\E6rens modtagelse af notifikationen.

Artikel 32
Europar\E5dets generalsekret\E6r skal underrette medlemsstaterne af R\E5det, andre stater, der har undertegnet rammekonventionen, og enhver stat, der har tiltr\E5dt n\E6rv\E6rende rammekonvention, om:
a. enhver undertegnelse;
b. deponeringen af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltr\E6delsesinstrument;
c. enhver ikrafttr\E6delsesdato for n\E6rv\E6rende rammekonvention i overensstemmelse med artiklerne 28, 29 og 30;
d. ethvert andet dokument, notifikation eller meddelelse vedr\F8rende n\E6rv\E6rende rammekonvention.
Til bekr\E6ftelse heraf har de undertegnede, beh\F8rigt bemyndiget hertil, undertegnet denne rammekonvention.
Udf\E6rdiget i Strasbourg, den 1. februar 1995 p\E5 engelsk og fransk,
idet de to tekster har samme gyldighed, i et eksemplar, som vil blive deponeret i Europar\E5dets arkiver. Europar\E5dets generalsekret\E6r sender bekr\E6ftede kopier til enhver af Europar\E5dets medlemsstater og til enhver stat, som er blevet indbudt til at undertegne eller tiltr\E6de n\E6rv\E6rende rammekonvention.
Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos Europar\E5dets generalsekret\E6r den 22. september 1997.

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login